Yorum Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Genel Vergi Hukuku: Yorum Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Hukuk metodolojisinde genel yaklaşım, hukuk kurallarının anlamlandırılmasına kuralda yer alan kelimelerle başlanması, kelimelerle ilgili tereddütler varsa veya anlamlı bir sonuca ulaşılamıyorsa diğer yorum yöntemlerine başvurulması yönündedir. Yorum yöntemleri arasında bir öncelik sonralık ilişkisinin bulunup bulunmadığı, böyle bir ilişki varsa sıralamanın nasıl yapılacağı hususlarında görüş birliği yoktur. Bu tartışmaların ayrıntılarına girmeksizin belirtilmesi gerekir ki anlama faaliyeti olarak tanımlanan yorumda, yorum yöntemleri arasında bir öncelik ve değer sıralaması yapılamaz. Tüm yorum yöntemleri, kuralın anlamını belirlemede kullanılan araçlardır ve birbirlerini tamamlarlar. İlke olarak, kuralın doğru anlamına ulaşıldığından söz edilebilmesi, saptanan anlamın tüm yorum yöntemleriyle veya bu yöntemlerin çoğunluğuyla teyit edilmesine bağlıdır. Örneğin, kuralın lâfzının açık olduğu yönündeki bir vargıda, lâfzi yorum dışında, amaçsal, tarihi ve sistematik yorum yöntemlerinin de eş zamanlı kullanıldığı, bu yöntemlerin de çıkarımı doğruladığı örtülü ifadesi mevcuttur. Yorum yöntemlerinin birbirlerini tamamlayıcı olmadığı veya varılan sonuçların doğruluğunun teyidi için her yorum faaliyetinde tümünden yararlanılmadığı yönündeki bir kabul, yorumun doğasına aykırı olup hukuk uygulayıcısının tercihlerine bağlı -hatta- keyfi uygulamalara neden olur.

Kuralların yorumu konusunda yukarıda yapılan saptamalar vergi hukuku kuralları için de geçerlidir. Bir başka ifade ile vergi hukuku kurallarının yorumunda öncelikli bir yorum yöntemi yoktur. Hukuk kuralının yorumunda kuralı koyan organın kuralda somutlaşan iradesi esas alınmalı, kuralı koyan organın (yasama) görüşmeleri ve gerekçelerinde ifade edilen kuralı ihdas nedenleri kuraldan çıkarılan bütünsel amaçla bağdaştığı ölçüde ikincil öneme sahip olmalıdır. Kuralın bütünsel anlamı, tüm yorum yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla saptanmalı ve saptanan anlamının doğruluğu tüm yorum yöntemleriyle ya da bunların çoğunluğuyla teyit edilmelidir. Bir başka ifade ile yorum yöntemlerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu, aralarında bir öncelik sonralık ilişkisi bulunmadığı gözardı edilmemelidir. Bir hukuk kuralı anlamlandırılırken işin doğası gereği, kelimelerden -lâfızdan- başlanmakla birlikte, kelimelerden elde edilen verilerle kuralın amacı arasında farklılık olup olmadığına bakılmalı; farklılık yoksa diğer yöntemlerin de bir farklılık olmadığı yönündeki tesbiti doğrulayıp doğrulamadığı araştırılmalıdır. Vergi hukukunda yorum faaliyeti ilke olarak diğer hukuk alanlarındakinden farklı değildir. Ancak, yasallık ilkesinin istisnasız geçerli olduğu maddi vergi hukuku kurallarının yorumunda yükümlü lehine ya da aleyhine ayrımı yapılmaksızın aşılamayacak belli sınırlar bulunmaktadır. Kıyas yasağı, hâkimin hukuk yaratamaması olarak bilinen ve aşağıda değinilecek olan sınırlar bir yana bırakıldığında, vergi kurallarının yorumunda en önemli sınır, kuralda kullanılan kelimelere, verilmesi mümkün anlamların dışında anlam yüklenemeyecek olmasıdır. Amaçsal yorumun da sınırını oluşturan bu çerçeve, kuralda bulunan her kelimenin dikkate alınmasını gerektirir. Kuraldaki bir kelimeye yüklenmesi mümkün olmayan bir anlamın yorum yoluyla verilmesi, bir yorum faaliyetinden ziyade hukuk yaratma, yasayı düzeltme veya tamamlama faaliyetidir ki bu hukuk uygulayıcısının yasama organının tekelinde bulunan bir yetkiyi kullanması anlamına gelir ve vergi hukuku alanında böyle bir yetkinin kullanılması mümkün değildir.

Bir Cevap Yazın