Türklerin Üstünlüğünü Kaybettiği Antlaşma: Zitvatorok Antlaşması

Zitvatorok Antlaşması’nın önemli maddeleri şöyledir:

• Türkler, Avusturya arşidükü için Caesar (Sezar) unvanını kullanacaktır.

• Savaş sırasında taraflarca kazanılan topraklar kendilerinde kalacaktır.

• Avusturya yıllık vergi ödemeyecek, imparator bir defaya mahsus olmak üzere 200.000 Altın gönderecektir.

• Taraflarca esir almak ve kale işgal etmek yasaklanacak, eldeki esirler geri verilecektir.

• Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı İmparatorluğunda kalacaktır.

Zitvatorok’un Düşündürdükleri

Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlılar, Macaristan’da durumunu korumuş hatta Eğri ve Kanije adlarında iki yeni beylerbeylik oluşturmuştur. Fakat Osmanlılar; eski Macaristan Krallığı’ndan, Habsburglarda kalan yerler üzerindeki iddialarından ve bunun için ödenen yıllık 30 bin altın vergiden vazgeçmiştir. Bu durum, Habsburglar karşısında Osmanlılar için açıkça bir gerileme ifade etmiştir. Osmanlı padişahının, rakibini “Caesar” unvanıyla kendisiyle eşit bir hükümdar olarak tanıması ve antlaşmayı yirmi yıl için imzalaması, Osmanlı Devleti’nin artık Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’ndeki büyük iddialarından vazgeçtiğini göstermiştir. Uzun savaş yılları Osmanlı Devleti’nin, Habsburglar karşısında askerî zaaflarını ortaya çıkarmıştır. Yeni harp teknolojisini kullanan Avusturya askeri karşısında eski usul ile savaşan Tımarlı Sipahilerin yetersizliği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Osmanlı hükûmeti, Anadolu’da tüfek kullanabilen sekban askeri toplamak zorunda kalmıştır.

Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye IV, s.187’den düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın