Osmanlı Tarihi: Divân-ı Hümâyun:

Osmanlı Devleti’nde en yüksek idari ve siyasi merciidir. Her millet ve dinden insanın mahalli kadılıklarda halledemedikleri davalarını getirdikleri son karar yeridir. Sultan Orhan tarafından toplanmıştır. Hükümdar nerede bulunursa divan orada kurulmuştur. II. Mehmed’e kadar divana hükümdarlar başkanlık etmiştir. Fatih’ten sonra divan toplantılarına veziriazamlar başkanlık yapmıştır. Mühr-i hümâyun da kendisine verilmiştir. Padişah divan toplantılarını kafes arkasından izleyerek kontrol altında tutma imkânı bulmuştur. Divân-ı Hümâyun toplantıları Topkapı Sarayı’nda Kubbealtı denilen yerde yapılmıştır.

Divân-ı Hümâyun siyasi, askerî, idari, örfi, şeri, adli ve mali işler ile şikâyet ve davaların görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divan hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi meslek ve tabakadan bulunursa bulunsun kadın erkek herkese açıktı. Divan toplantılarına veziriazam, vezirler, kazaskerler, defterdarlar ve nişancı asli üye olarak katılmışlardır. Başlangıçta divanda bir vezir bulunurdu. I. Murad döneminden itibaren vezir sayısının artması üzerine birinci vezire veziriazam denilmiştir.

Bir Cevap Yazın